ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ

การตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกายเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ได้ผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจน  และใช้เป็นแนวทางการรักษา การติดตาม การดำเนินของโรค การพยากรณ์โรค โดยให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ดังนี้

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (Electrocardiography, ECG) เพื่อวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เช่น การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ ภาวะหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ  กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว  ขนาดและผนังหัวใจผิดปกติ เป็นต้น
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test., EST) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราชีพจร ระดับความดันโลหิต และการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกตลอดเวลา ขณะที่ผู้ป่วยออกกำลังกาย โดยให้ผู้ป่วยเดินบนพื้นเลื่อนหรือสายพาน ซึ่งจะเพิ่มความเร็วและความชันของพื้นเลื่อนหรือสายพาน หรือถีบจักรยาน โดยผู้ป่วยจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นไปตามมาตรฐานของการทดสอบ ข้อมูลที่ได้จะบอกให้ทราบถึงสมรรถภาพการทำงานของร่างกายและหลอดเลือด ความสามารถในการออกกำลังกายของแต่ละบุคคล เป็นต้น
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography, Echo) เป็นการตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยอาศัยคลื่นเสียงสะท้อนผ่านทางหน้าอกแล้วแปลคลื่นเสียงนั้นเป็นภาพให้ปรากฏบนจอ จะเห็นรูปร่างลักษณะของหัวใจ ตลอดจนลักษณะการทำงานของหัวใจ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังออกกำลังกาย (Exercise Stress Echocardiography)
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังได้รับยา (Dobutamine Echocardiography)
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร (Trans Esophageal Echocardiography, TEE)
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Dynamic Electrocardiography / DCG / Holter Monitor) เป็นการบันทึกสภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่หยุด เพื่อตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหาสาเหตุของอาการใจเต้นสั่น อาการวูบ
 • การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง (Vascular  Screening) เป็นการตรวจหาความเสี่ยงของเส้นเลือดแดง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอในอนาคต
 • การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test) เป็นการตรวจหาสาเหตุความผิดปกติของอาการหน้ามืด เป็นลม วิงเวียนศีรษะ อาการวูบว่าเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจหรือไม่

สอบถามเพิ่มเติมที่

ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ
ชั้น 2 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.