คลินิกโรคพันธุกรรมด้านโรคหัวใจ บริการตรวจประเมินจากแพทย์พันธุกรรมศาสตร์  เพื่อพิจารณาตรวจหาความเสี่ยงทางพันธุกรรมเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม  และแพทย์ด้านโรคหัวใจจะพิจารณาตรวจหัวใจเพิ่มเติมตามความจำเป็นหากผลการตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ  ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคหัวใจตั้งแต่ก่อนหรือเมื่อเริ่มมีอาการระยะแรกได้  ช่วยลดความรุนแรงและความเสี่ยงต่อปัญหาแทรกซ้อน  มีชีวิตยืนยาวด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกโรคพันธุกรรมด้านโรคหัวใจ
ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.