ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวได้ง่าย โดยจุดประสงค์ในการใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันเส้นเลือดตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น สมอง ปอด เส้นเลือดที่แขน/ขา มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อยา เช่น อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดที่จะมีผลและสามารถเกิดปฏิกิริยากับยาได้ เนื่องจากยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นยาที่มีประสิทธิภาพที่ดีแต่มีความเสี่ยงสูง การให้ข้อมูลเรื่องยา รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การรักษาด้วยยานี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีระบบการดูแลผู้ป่วยและให้ความรู้เรื่องยาแก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ทางโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้จัดตั้งคลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรที่มีมาตรฐานในการดูแลรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย

 
บริการของคลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด

  • บริการดูแลรักษา ติดตาม ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย ตรวจสอบและเพิ่มการดูแลผู้ป่วย โดยมีการเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  • เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  • ลดความเสี่ยงหรือป้องกันการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ช่วยลดอัตราการป่วย การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดลดลงได้
  • ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการรักษา สามารถดูแลตัวเองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ชั้น 2 อาคาร H โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ