แพคเกจผ่าตัด รพ.หัวใจกรุงเทพ 2563

ลำดับ รายการ จำนวนคืนที่พักใน รพ.

 ราคา

(คืน) (บาท)
1 การสวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ (CAG) 1 48,000
2 การสวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบฉุกเฉิน (CAG Emergency) 1 68,000
3 การสวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ (CAG Transradial) 1 48,000
4 การขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนที่ขาหนีบ (PCI) 2 185,000
5 การขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนที่ข้อมือ (PCI  Transradial) 2 185,000
6 การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ (CAG & PCI) 2 195,000
7 การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบฉุกเฉิน  (CAG & PCI  Emergency) 2 225,000
8 การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ (CAG & PCI Transradial) 2 195,000
9 การตรวจการทำงานของระบบไฟฟ้าในหัวใจ (EPS No Ablation) 1 240,000
10 การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยใช้สายสวนและการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EPS & RFA) 1 320,000

เงื่อนไขในการรับบริการ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ ,หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ, ห้องพักมาตรฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด) ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
  3. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น
  4. ราคาแพคเกจนี้ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม
  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่น ๆ ถ้ามี
  4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
  5. โครงการประกันราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)
**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
แชร์