แพ็กเกจสวนหัวใจ และหัตถการรักษาโรคหัวใจ

สิ้นสุด 31/12/2024
57,000 - 902,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็กเกจสวนหัวใจ และหัตถการรักษาโรคหัวใจ
(ราคานี้เฉพาะคนไทย และ Expat เท่านั้น) 

นอน รพ. (คืน) 

ราคาแพ็กเกจ

แพ็กเกจสวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ หรือข้อมือ (CAG/ CAG Transradial) 1

57,000

แพ็กเกจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ หรือข้อมือ (CAG & PCI / CAG & PCI Transradial)  2 242,000
แพ็กเกจรักษาผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วด้วยสายสวน (ASD)  2 440,000 – 462,000

แพ็กเกจการรักษาโดยการจี้จุดกำเนิดการเต้นผิดปกติในหัวใจ

โดยหาตำแหน่งผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจเป็นภาพ 3 มิติ (CARTO Mapping) 

2 792,000 – 902,000
แพ็กเกจการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ 2 230,000 – 280,000

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ, หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต, ห้องพักมาตราฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนดค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ.(ตามที่กำหนด) 
  3. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) 
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ อื่นๆถ้ามี
  4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่น ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด(ถ้ามี)
  5. ราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
แชร์