โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองรักษาได้ แม้จะเต็มไปด้วยข้อจำกัดและไม่มีการให้เลือด

ด้วยทีมแพทย์หัวใจผู้ชำนาญและการนำวิทยาการมาเติมเต็มความเชื่อของคนไข้