โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accredited Program)

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accredited Program)
แชร์

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accredition Program) ในพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จากงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 (National HA Forum) โดยได้รับเกียรติจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรให้กับ นพ. เกรียงไกร เฮงรัศมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และคุณรัฐพงษ์ อำพันวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล พื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สถานพยาบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น มุ่งสู่การบริการที่มีมาตรฐานและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HAต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HAต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA

แชร์