• เลือกแพทย์
  • ข้อมูลการนัด
  • ข้อมูลผู้ป่วย
  • เสร็จเรียบร้อย
เลือกแพทย์

If you want to refer a patient please use referral form

เลือกแพทย์ให้ฉัน

วันเวลาที่ต้องการนัด
เลือกเวลานัด
ก่อนเที่ยง
หลังเที่ยง
แนบไฟล์เอกสาร, รูปภาพ (ไม่บังคับ)
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่น ๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ทำการตรวจรักษาและกระทำการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึง คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย และ นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นอย่างดีแล้ว
การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน สำหรับกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาติดต่อ